艳mu无删减在线观看免费无码,亚洲一区二区三区AV在线观看,CHINESE老女人老熟妇HD_一点资讯

T? thi?n Kangheng

"Little Bee Charity Action" là th??ng hi?u hành ??ng phúc l?i c?ng c?ng c?a Kangheng Environment. Vào ngày 18 tháng 10 n?m 2019, t?i L? k? ni?m 10 n?m M?i tr??ng Kangheng, bà Li Haiyan, Phó t?ng giám ??c M?i tr??ng Kangheng, ?? long tr?ng ra m?t th??ng hi?u t? thi?n. D? án phúc l?i c?ng c?ng c?a Kangheng Environment bao g?m hai khía c?nh: m?t là xóa ?ói gi?m nghèo và h? tr? sinh viên; hai là s? d?ng Tr??ng Cao ??ng Kangheng làm ng??i v?n chuy?n ?? truy?n bá ki?n th?c, c?ng ngh? và khái ni?m b?o v? m?i tr??ng.

gi?m nghèo và h? tr? sinh viên

Kangheng Environment ?? h??ng ?ng l?i kêu g?i c?a ??t n??c v? "chi?n th?ng trong cu?c chi?n ch?ng ?ói nghèo" và ??u ??n thúc ??y c?ng cu?c xóa ?ói gi?m nghèo c?ng nghi?p, d?a vào các d? án phát ?i?n ??t ch?t th?i và s?n xu?t thi?t b? liên quan,
Thúc ??y s? phát tri?n c?a các vùng nghèo và t?ng thu nh?p cho n?ng dan nghèo; giúp h?c sinh nghèo vào khu?n viên tr??ng th?ng qua quyên góp cho tr??ng h?c; m? r?ng kênh tiêu th? n?ng s?n ? các vùng núi nghèo và ph?c h?i kinh t? n?ng th?n.

  • Giúp xóa ?ói gi?m nghèo

    Qu?n Qu?ng S?n t?ng là m?t qu?n nghèo c?p qu?c gia. N?m 2016, Kangheng Environment và Chính quy?n huy?n Qu?ng S?n, t?nh Hà Nam ?? ky m?t th?a thu?n nh??ng quy?n PPP v? phát ?i?n ??t ch?t th?i. D? án s? x? ly ??ng th?i rác th?i sinh ho?t t?i ba qu?n c?a huy?n Qu?ng S?n, huy?n Xixian và huy?n Hoàng Xuyên, th?c hi?n tái ch? và gi?m thi?u rác th?i sinh ho?t, c?i thi?n m?i tr??ng ??u t?, thúc ??y s? phát tri?n chung c?a các thành ph? và giúp xóa ?ói gi?m nghèo, ??ng th?i c?i thi?n v? sinh n?ng th?n C? s? v?t ch?t xay d?ng làng quê giàu ??p. D? án ?? ???c B? Tài chính l?a ch?n là d? án trình di?n PPP ??t 2 và ?? ???c phê duy?t là c? s? tái ch? tài nguyên qu?c gia. N?m 2019, Chính quy?n nhan dan t?nh Hà Nam th?ng báo huy?n Qu?ng S?n ?? chính th?c thoát nghèo.

    Giúp xóa ?ói gi?m nghèo

  • Ph?c h?i kinh t? n?ng th?n

    Kangheng Environment ?? tham gia "K? ho?ch n?ng nghi?p ?i?n t?" trong 5 n?m liên ti?p, mua các s?n ph?m n?ng nghi?p ch?t l??ng cao t? các vùng mi?n núi, giúp các vùng nghèo c?a Trung Qu?c t?ng thu nh?p, h??ng d?n lao ??ng nh?p c? tr? v? quê h??ng ?? t? t?o máu và ti?p t?c thúc ??y gi?i pháp xóa ?ói gi?m nghèo cho tr? em n?ng th?n, ng??i già kh?ng t? ?m và các qu?n nghèo. v?n ??.

    Ph?c h?i kinh t? n?ng th?n

Truy?n th?ng m?i tr??ng

T? ong là thi?t k? th??ng hi?u c?a Kangheng Environment, và tinh th?n ong “ch?m ch?, c?ng hi?n, ph?i h?p hi?u qu? và c?ng ??ng hài hòa” là tinh th?n doanh nghi?p c?a Kangheng Environment. Di?n ?àn Phúc l?i C?ng c?ng B?o v? M?i tr??ng Little Bee cam k?t xay d?ng m?t n?n t?ng trao ??i ?a góc ?? và ?a l?nh v?c ?? m? r?ng vòng tay v?i chính ph?, doanh nghi?p và c?ng chúng, ??ng th?i cùng nhau th?o lu?n v? các ch? ?? nóng trong ngành b?o v? m?i tr??ng. M?i hành ??ng ??u b?t ngu?n t? nh?ng y t??ng ch?m n?. Trong t??ng lai, Di?n ?àn Phúc l?i C?ng c?ng B?o v? M?i tr??ng Little Bee s? bao ph? ngày càng nhi?u ng??i và lan t?a ti?ng nói c?a phúc l?i c?ng c?ng v? b?o v? m?i tr??ng r?ng h?n và xa h?n.

Di?n ?àn t? thi?n Little Bee ??u tiên ?? ???c t? ch?c thành c?ng vào ngày 18 tháng 5 n?m 2019 t?i Trung tam H?i ngh? Sofitel Shanghai Oriental Sheshan. Các chuyên gia và h?c gi? ?? cùng nhau th?o lu?n v? vi?c t?o, thu gom và v?n chuy?n rác xung quanh ch? ?? "xem rác trong su?t vòng ??i". Nh?ng y t??ng m?i và ph??ng pháp m?i ?? x? ly toàn b? vòng ??i qu?n ly.


艳mu无删减在线观看免费无码,亚洲一区二区三区AV在线观看,CHINESE老女人老熟妇HD_一点资讯