艳mu无删减在线观看免费无码,亚洲一区二区三区AV在线观看,CHINESE老女人老熟妇HD_一点资讯

Tránh hàng xóm

Chúng ta th??ng nghe th?y nh?ng gi?ng nói “Xay d?ng nhà máy ??t rác thì kh?ng sao, nh?ng ??ng xay ? san sau nhà t?i”, ?ay là hi?u ?ng tránh hàng xóm. ?? lo?i b? hi?u ?ng láng gi?ng và xay d?ng m?t c?ng ??ng hài hòa, d? án v?n hành tiêu chu?n hóa m?i tr??ng Kangheng, c?ng b? d? li?u giám sát th?i gian th?c v? khí th?i, chia s? các c? s? d?ch v? c?ng c?ng và xay d?ng c? s? giáo d?c khoa h?c b?o v? m?i tr??ng. M?t lo?t các bi?n pháp này ?? ??t ???c nh?ng l?i ích x? h?i t?t, và nhi?u d? án c?a Kangheng Environment ?? tr? thành nh?ng tr??ng h?p kinh ?i?n c?a vi?c “tránh l?i ích c?a hàng xóm”.
??i m?i b? m?t c?a ngành
Kangheng Environment v?n hành các d? án theo ?úng tiêu chu?n qu?c gia, c?ng b? d? li?u giám sát khí th?i theo th?i gian th?c và chia s? các c? s? d?ch v? c?ng c?ng nh? phòng t?p th? d?c, san bóng r? và phòng tri?n l?m khoa h?c m?i tr??ng v?i ng??i dan xung quanh.
Kangheng Environment ?? xay d?ng t?t c? các nhà máy thành m?t c?ng ??ng m?, xay d?ng c?ng ??ng thành m?t ng?i nhà chung v?i c? dan xung quanh, thay ??i "hàng xóm" thành "hàng xóm", ??i m?i thành c?ng b? m?t c?a ngành và t?o ra m?t s? thay ??i l?n trong ngành ??t rác c?a Trung Qu?c.

D? án phát ?i?n ??t rác th?i sinh ho?t Ninh Ba Minh Chau

Trong giai ?o?n ??u c?a d? án Ninh Ba, Kangheng Environment ?? ?ánh giá toàn di?n tác ??ng c?a d? án ??i v?i c? dan và m?i tr??ng xung quanh. ??a ?i?m d? án có h? gia ?ình, làng m?c, c?ng trình ki?n trúc c?, tr??ng h?c và c? s? tr?ng các s?n ph?m n?ng nghi?p ??c tr?ng, giai ?o?n ??u d? án g?p r?t nhi?u ph?n ??i, ng??i dan ??a ph??ng ph?n ??i nhi?u, có th? leo thang thành b?o l?c nhóm b?t c? lúc nào.


Kangheng Environment thi?t l?p các ch? s? ?ánh giá t??ng ?ng v? tác ??ng m?i tr??ng, tái ??nh c? kh?ng t? nguy?n, v. v. phù h?p v?i h? th?ng qu?n ly m?i tr??ng và x? h?i m?i tr??ng ???c thi?t l?p b?i ISO14001 và OHSAS18001 nghiêm ng?t, ??ng th?i thi?t l?p các chính sách giám sát và qu?n ly ??i v?i các d? án ??u t?, xay d?ng và v?n hành.

  • Giai ?o?n ??u c?a d? án

  • Giai ?o?n xay d?ng d? án

  • Giai ?o?n v?n hành d? án

Giai ?o?n ??u c?a d? án

Kangheng Environment ?? ph?i h?p ch?t ch? v?i chính ph? ?? th?c hi?n giáo d?c khoa h?c v? ??t rác cho ng??i dan. Trong th?i gian ky h?p ??ng phá d? 20 ngày, nó ?? ??t ???c t? l? ky k?t là 96%. Kh?ng có s? c? hàng lo?t nào x?y ra trong quá trình xúc ti?n d? án:

  • T?ng s? h?n 8.000 tài li?u qu?ng cáo ?? ???c in, s?n xu?t và phát hành 5 video qu?ng cáo và t? ch?c cho 20 ??t g?m 1.500 ng??i tham quan các nhà máy ?i?n ??t rác hi?n ??i ?ang ho?t ??ng;
  • M?i các chuyên gia trong ngành ??i m?t v?i qu?n chúng ?? gi?i thích nh?ng nghi ng? c?a h?;
  • C?ng b? các tài li?u ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng c?a các d? án phát ?i?n ??t rác trên trang web c?a c?ng ty và tích c?c ch?p nh?n s? giám sát r?ng r?i h?n c?a c?ng chúng.

Giai ?o?n xay d?ng d? án

Kangheng Environment s? d?ng trái tim "th? th? c?ng" ?? xay d?ng trái tim b?o v? m?i tr??ng, nh?n m?nh vào "thi?t k? xu?t phát ?i?m cao và xay d?ng ch?t l??ng cao", và cam k?t bi?n m?i d? án thành m?t d? án tiêu chu?n b?o v? m?i tr??ng.


D? án thuê c?ng ty AIA n?i ti?ng th? gi?i c?a Pháp ?? thi?t k? di?n m?o c?a tòa nhà, ?ay là m?t tòa nhà mang tính b??c ngo?t v?i c? v? ??p c?ng nghi?p và khí ch?t ngh? thu?t. D? án giành ???c v? trí ??u tiên trong ngành ??t ch?t th?i ? t?nh Chi?t GiangGi?i th??ng Luban v? K? thu?t Xay d?ng Trung Qu?c, ???c ?ánh giáC? s? trình di?n du l?ch c?ng nghi?p Chi?t Giang, "Nhà máy ??t rác th?i sinh ho?t c?p AAA" qu?c gia, C? s? giáo d?c khoa h?c Ninh Ba. D? án c?ng là m?t nhà máy ??t c?ng ngh? cao hi?n ??i:


S? d?ng lò ghi c? khí m?i tr??ng Kangheng ??t gi?i nhì Gi?i th??ng Ti?n b? Khoa h?c và C?ng ngh? Qu?c gia;áp d?ng quy trình x? ly l?c khí th?i "b?y b??c" nghiêm ng?t nh?t vào th?i ?i?m ?ó;S? d?ng ACC t? ??ng ??t ?i?u khi?n h? th?ng,C?i thi?n hi?u qu? tính th?ng minh và ?n ??nh v?n hành c?a lò ghi quy m? l?n.

Giai ?o?n v?n hành d? án

Th?c hi?n nghiêm túc các yêu c?u c?a B? M?i tr??ng v? “l?p ??t, tr?ng cay, k?t n?i” và c?ng b? s? li?u quan tr?c th?i gian th?c v? phát th?i khí th?i;
Th? sáu hàng tu?n ???c ??t làm ngày m? c?a c?ng c?ng, ch?p nh?n s? giám sát c?a c?ng chúng;
Thi?t l?p c? ch? b?i th??ng c?ng ??ng, cho phép dan làng chia s? c? t?c phát tri?n b?ng cách bàn giao mi?n phí x? cho chính quy?n ??a ph??ng s? d?ng tài nguyên và giúp dan làng phát tri?n n?ng nghi?p h?u c?;
M? c?a mi?n phí các c? s? th? thao và ??a ?i?m t?p th? d?c trong nhà máy cho c?ng chúng;
Thành l?p b?o tàng ??t rác ??u tiên ? Trung Qu?c ?? th? hi?n sinh ??ng quy trình phát ?i?n ??t rác, ph? bi?n ki?n th?c b?o v? m?i tr??ng nh? phan lo?i rác, s? d?ng rác th?i, b?o v? m?i tr??ng;
Là m?t c? s? trình di?n du l?ch c?ng nghi?p ? t?nh Chi?t Giang và là c? s? giáo d?c khoa h?c ph? bi?n cho ng??i dan Ninh Ba, d? án ?? ?ón t?ng c?ng 475 ??t v?i t?ng s? h?n 13.000 l??t khách t? các c? quan chính ph?, sinh viên và c? dan c?ng ??ng ch? trong n?m 2018, tr? thành m?t n?i tránh hàng xóm. Tr??ng h?p s?ng ??ng.
艳mu无删减在线观看免费无码,亚洲一区二区三区AV在线观看,CHINESE老女人老熟妇HD_一点资讯